باکیتنی استارتاپ برتر سلامت در رویداد کارآفرینی شهرکهای صنعتی استان فارس بهمن ماه 98

در این رویداد یش از 30 تیم در حوزه های کشاورزی، تغ...

بیشتر