باکیتنی استارتاپ برتر سلامت در رویداد کارآفرینی شهرکهای صنعتی استان فارس بهمن ماه 98

باکیتنی استارتاپ برتر سلامت در رویداد کارآفرینی شهرکهای صنعتی استان فارس بهمن ماه 98

در این رویداد یش از 30 تیم در حوزه های کشاورزی، تغذیه وسلامت حضور داشتند که باکیتنی پس از ارائه رویکردهای نوین خود در حوزه سلامت و تسهیل روابط میان پزشک و بیمار به عنوان استارتاپ برتر در حوزه سلامت و بعنوان دومین تیم میان تیم های شرکت کننده برگزیده شد.ما در مسیر پیشرفت استوار ایستاده ایم تا بیش از پیش بتوانیم در مسیر ارتقای سلامت جامعه به موفقیت های بیشتری برسیم.